Arpajaisaloite: mukaan ehtii!

Vastaava aloite on tehty myös Nokian yhtiökokoukselle ja tullaan tekemään myös Neste Oilin hallitukselle. Kaikki kiinnostuneet osakkeenomistajat ovat tervetulleita mukaan, viimeinen jättöpäivä on 1.2.2011. Lisätietoja: Thomas Wallgren <thomas.wallgren@helsinki.fi>

Stora Enso Oyj:n hallitus,

Asia: Kirjallinen vaatimus yhtiökokoukselle kuuluvan asian ottamisesta yhtiökokouksen käsittelyyn 2011

Allekirjoittaneet osakkeenomistajat vaativat, että tässä kirjeessä tehty ehdotus otetaan yhtiökokouksen asialistalle.

Ehdotamme, että yhtiökokous päättää velvoittaa Stora Enso Oyj:n hallitusta valmistelemaan yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista siten, että siihen tehdään lisäys, joka yhtiölain puitteissa ja lain vaatimusten mukaisesti niin läheisesti kuin mahdollista noudattaa seuraavaa esitystä:

Stora Enso Oyj:n osakkaat osallistuvat kukin joka vuosi yhtiökokouksessa toteuttavaan arvontaan. Arvonta tapahtuu kaikkien osakkeiden kesken. Arvonnassa satunnaisotannalla valitun osakkeen omistaja velvoitetaan työskentelemään seuraavaan yhtiökokoukseen mennessä vähintään kuuden kuukauden ajan Stora Enson yhteistyökumppanin Veracelin sellaisen alihankkijan palveluksessa, joka hoitaa metsänhoidollisia tehtäviä (ts. istutuksen ja metsänkorjuun väliin jäävät työvaiheet) Bahian eukalyptusplantaaseilla.

Kyseinen osakkeenomistaja työskentelee alihankkijan paikallisilla työehdoilla ja palkalla. Stora Enso Oyj korvaa kyseiselle osakkeenomistajalle hänen matkansa kotimaan ja kohdemaan välillä, hänen matka- ja työtapaturmavakuutuksensa ja hakemuksen perusteella hänen perheensä välttämättömät menot kotimaassa poissaolon aikana. Stora Enso Oyj voi myös hakemuksen perusteella päättää korvata kyseisen osakkeenomistajan kyseisestä työkomennuksesta johtuvan mahdollisen ansiomenetyksen.
Kyseinen arvonnassa valituksi tullut osakkeen omistaja on velvollinen raportoimaan kokemuksistaan alihankkijan palveluksessa tai kaivoksessa Stora Enso Oyj: yhtiökokoukselle aina arvontaa seuraavana vuonna.

Jos arvonnassa valikoituneen osakkeen omistaa muu kuin fyysinen henkilö menetellään seuraavasti: a) jatketaan arvontaa yhtiökokouksessa kunnes arpa osuu luonnollisen henkilön omistaman osakkeen kohdalle tai b) ensiksi valitun osakkeen kohdalla kyseisen juridisen osakkeen omistajien kesken jatketaan arvontaprosessia kunnes arpa osuu luonnolliseen henkilöön. Tälle henkilölle lankeavat sitten em. edut ja velvollisuudet.

Ehdotamme myös, että mikäli mainittu hallituksen valmistama yhtiöjärjestyksen muuttaminen hyväksytään ja toteutuu, osakearpajaiset arvotaan ensimmäisenä vuotena ainoastaan niiden osakkeenomistajien kesken, jotka ovat hyväksyneet ja antaneet äänensä yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Täten suotaisiin niille osakkeenomistajille jotka eivät tällaista hyväksyntää ole antaneet, tarpeeksi aikaa vapaaehtoisesti luopua osakeomistajuudestaan. Ensimmäisen vuoden jälkeen, arpajaiset koskisivat kaikkia Stora Enso Oyj:n osakkeenomistajia, jolloin uusi yhtiöjärjestys olisi jo selvästi osakeomistajien tiedossa.

Helsingissä 27.1.2011

Thomas Wallgren
Niklas Toivakainen

ALOITTEEN PERUSTELUJA:
On tunnettua, että Stora Enso Oyj:n toimintaan Etelä-Amerikassa liittyy vakavia ympäristöongelmia ja sosiaalisia ongelmia. Vastaavia ongelmia saattaa esiintyä lähes kaikkien suurten puunjalostusteollisuuden yhtiöiden toiminnassa Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa.
Stora Enso on viime vuosina itse ja yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa perustanut laajoja eukalyptusplantaaseja Brasiliaan ja Uruguayhin niin metsä- kuin ruohomaa-alueille. Plantaasien perustaminen on aiheuttanut biodiversiteettimenetyksiä ja muita ympäristöongelmia. Stora Enson toimintaan liittyvistä sosiaalisista ongelmista vakavimpana voidaan pitää kysymystä maasta. Plantaasiviljelyiden leviäminen vaikeuttaa köyhien ihmisten tarvitsemia maareformeja ja vaikeuttaa siten heidän ruokaturvaansa ja elinehtojaan laajemminkin. Stora Enson toimintaan liittyy myös oikeudellisia ja poliittisia ongelmia. Mm. Stora Enson yhteiskunnallinen vaikuttmistyö Brasiliassa on joutunut arvostelun kohteeksi.
Vastaavia eettisiä, ekologisia ja yhteiskunnallisia haasteita liittyy toki myös muiden alojen yritysten toimintaan. Esimerkiksi lelu- ja vaate-alan tuotannossa alihankkijaketjussa saattaa olla mukana lapsi- ja orjatyövoimaa. On myös tunnettua, että eri valmistajien matkapuhelinten komponenteissa saattaa olla useita Kongon demokraattisesta tasavallan itäosien konfliktialueilta peräisin olevia metalleja. Näitä samoja metalleja saattaa olla lähes kaikkien elektroniikka-alan suurten yhtiöiden tuotteissa. Haasteet kohdistuvat sekä yhtiöiden omistajiin, työntekijöihin että kuluttajiin.
Globaalin kapitalismiin näyttääkin kuuluvan ilmiö, jossa tuotantoketjussa mukana olevien heikoimmassa asemassa olevien ihmisten kärsimykset jäävät systemaattisesti piiloon tuotantoketjun toisessa päässä olevilta kuluttajilta ja yhtiöiden omistajilta.
Kannatamme voimakkaasti vapaata markkinataloutta. UskoaksemmeStora Enso Oyj on samalla linjalla. Vapaus edellyttää vastuuta. Vastuun kantaminen taas edellyttää totuuden etsimistä ja tiedon hankkimista muiden yhtiöiden ja erityisesti oman yhtiön ja sen yhteistyökumppaneiden toiminnan seurauksista. Metsäteollisuuden globaalina vaikuttjana Stora Enso Oyj voi yrittää olla osa Etelä-Amerikan maanomistusolojen ja biodiversiteettiongelmien ratkaisua ja yhtiö voi yrittää saada myös alan muita toimijoita seuraamaan esimerkkiään.Stora Enso Oyj voi sitoutua entistä voimakkaammin toimimaan kansainvälisen yritysmaailman eettisenä edelläkävijänä. Edelläkävijäasemansa toteuttamiseksi Stora Enson yhtiökokous voi velvoittaa yhtiön hallitusta valmistelemaan 27.1.2011 osoitetun kirjeen mukaisen lisäyksen yhtiöjärjestykseen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: